STANOVY SVJ FRANCOUZSKA 65

Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 6019 . . .

S T A N O V Y

Společenství vlastníků Francouzská 65

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 6019 č.o. 65 na pozemku parc. č. 898/4 v k. ú. Poruba, obec Ostrava.

(dále jen „Společenství je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, a která se řídí těmito stanovami.

 1. Jednotka zahrnuje byt nebo nebytový prostor coby prostorově oddělenou část domu a podíl na společ­ných částech domu jako věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.

 2. Společenství bylo založeno za účelem zajišťování správy domu a pozemku, které jsou v podílovém spo­luvlastnictví jeho členů (dále jen „správa domu a pozemku“).

 3. Při naplňování svého účelu je Společenství způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem pou­ze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami domu a pozemku a v dalších věcech v rozsahu a způsobem uvedeným v obecně závazném předpise a v těchto stanovách.

 4. Společenství nesmí podnikat, ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnika­telů nebo být jejich společníkem nebo členem.

 5. Sdruží-li se Společenství s jiným společenstvím vlastníků ke spolupráci při naplňování svého účelu ne­bo stane-li se členem právnické osoby sdružující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak působící v oblasti bydlení, nesmí se zavázat k jiné majetkové účasti, než je poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských příspěvků. Zaváže-li se Společenství podílet se na ztrátě jiné osoby, hradit její dluhy nebo je zajistit, nepřihlíží se k tomu.

Čl. 2

Název a sídlo Společenství

 1. Názvem Společenství je „Společenství vlastníků Francouzská 65“.

 2. Sídlo Společenství je určeno adresou, kde Společenství sídlí a kde se veřejnost může se Společenstvím stýkat.

 3. Sídlem Společenství je Ostrava – Poruba, Francouzská 6019/65, PSČ 708 00.

ČÁST DRUHÁ

ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ

Čl. 3

Vznik členství

 1. Členství ve Společenství je neoddělitelně spojeno s existencí a vlastnictvím, či spoluvlastnictvím jed­notky v domě.

 2. Členy, či společnými členy Společenství se stávají fyzické nebo právnické osoby, které nabyly vlastnic­tví, či spoluvlastnictví k jednotce v domě, pro který Společenství vzniklo. Jejich členství, či společné členství vzniká:

 1. dnem vzniku Společenství v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví, či spoluvlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku Společenství,

 2. dnem nabytí vlastnictví, či spoluvlastnictví k jednotce v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví, či spoluvlastnictví k jednotce po dni vzniku Společenství.

Čl. 4

Společné členství a seznam členů společenství

 1. Vlastník jednotky v domě může své právo k této jednotce rozdělit na podíly, ledaže to bylo vyloučeno.

 2. Spoluvlastníci jednotky v domě nebo manželé jsou společnými členy Společenství.

 3. Ze společného členství ve Společenství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdíl­ně.

 4. Společní členové Společenství mají postavení vlastníka jednotky v domě a mají právo na zasedání shromáždění hlasovat jako jeden člen Společenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemž váha hlasu je nedělitelná.

 5. Společní členové Společenství jsou povinni určit a zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči Společenství.

 6. Členy Společenství zapíše statutární orgán Společenství do seznamu členů společenství neprodleně poté, kdy člen Společenství oznámí prokazatelně nabytí vlastnictví jednotky. V seznamu členů spole­čenství musí být u každého člena Společenství uvedena vedle jména, příjmení, data narození a místa tr­valého pobytu též váha hlasu při hlasování na shromáždění.

Čl. 5

Obecná ustanovení

 1. Za dluhy Společenství ručí člen Společenství v poměru podle velikosti svého podílu na společných čás­tech.

 2. Při převodu vlastnického práva člena Společenství k jednotce v domě nevzniká Společenství povinnost příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu vypořádat.

Čl. 6

Práva a povinnosti člena Společenství a způsoby jejich uplatňování

 1. Člen Společenství má práva vlastníka jednotky v domě a práva člena společenství vlastníků uvedená v příslušných ustanoveních obecně závazných předpisů a těchto stanov a má zejména právo:

 1. svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svou jednotku v domě, jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníkovi jednotky v domě výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části,

 2. účastnit se veškeré činnosti Společenství způsobem a za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy a těmito stanovami,

 3. účastnit se zasedání shromáždění, požadovat i dostat na něm vysvětlení k předmětu zasedání shro­máždění, kromě skutečností, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž zveřejnění by Společenství způsobilo vážnou újmu, a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, včetně účasti na rozhodování mimo zasedání shromáždění,

 4. volit a být volen do volených orgánů Společenství,

 5. předkládat orgánům Společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti Společenství a k odstranění nedostatků v činnosti Společenství a jeho orgánů,

 6. obdržet vyúčtování záloh na náklady spojené se správou domu a pozemku a na úhradu jednotlivých služeb a vrácení případných přeplatků, a to nejpozději do 4 měsíců od skončení kalendářního roku, za který je vyúčtování provedeno,

 7. na jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky v domě nebo nájemce v domě, které je mu povinen sdělit statutární orgán Společenství,

 8. seznámit se s hospodařením Společenství a způsobem správy domu a pozemku, tzn. jak Společenství hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje; u Společenství může nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, písemných podkladů pro zasedání a do zápisů ze zasedání orgánů Společenství, do smluv sjednaných Společenstvím a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotek v domě, příp. na úhradě ztráty Společenství,

 9. nahlížení podle předchozího písmene lze realizovat po předchozí domluvě se statutárním orgánem Společenství,

 10. obdržet na základě své žádosti od Společenství pro převod vlastnického práva k jednotce potvrzení o tom, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou,

 11. na náhradu škody, která mu vznikla poškozením jím vlastněné jednotky v domě při provádění prací podle odst. 2. písm. f) tohoto článku stanov,

 12. je-li pro to důležitý důvod, navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, ve které byl na zasedání shromáždění přehlasován; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí; není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se člen Společenství o roz­hodnutí dozvěděl, nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká,

 13. je-li pro to důležitý důvod, navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.

 1. Člen společenství má povinnosti vlastníka jednotky v domě a povinnosti člena společenství vlastníků

uvedené v příslušných ustanoveních obecně závazných předpisů a těchto stanov, zejména má povinnost:

 1. dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů Společenství schválená v souladu s obecně závaznými předpisy a s těmito stanovami,

 2. udržovat svou jednotku v domě, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky v domě vyhrazeny ve výlučném užívání,

 3. hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku, včetně stanovených záloh na úhradu za služ­by, a ve stanovené lhůtě uhradit případné nedoplatky vyplývající z vyúčtování těchto služeb; v případě porušení těchto povinností budou veškeré závazky člena Společenství vůči Společenství vymáhány důsledně v souladu s veškerými platnými právními předpisy právního řádu ČR; člen je povinen hradit veškeré náklady spojené s uplatněním/vymáháním jeho závazků vůči Společenství;

 4. řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných částí a zařízení domu obecně zá­vaznými právními předpisy, stanovami, usneseními orgánů Společenství schválených v souladu s obecně závaznými předpisy a s těmito stanovami a pokyny pro provoz společných zařízení výrobce nebo správce technických zařízení,

 5. zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě, modernizaci, rekonstrukci či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto,

 6. umožnit instalaci, údržbu, výměnu a kontrolu zařízení pro měření plynu, vody, tepla a jiných energií v jednotce a odečet naměřených hodnot z těchto zařízení, pokud byl k tomu předem vyzván Spole­čenstvím, a zdržet se všeho, co by tomuto bránilo, jedná-li se o havarijní či podobný stav, je povinen umožnit vstup osob a provedení příslušných prací i bez předchozí výzvy Společenství,

 7. zdržet se jakéhokoli jednání, včetně provádění úprav jednotky v domě v jeho vlastnictví způsobem, při kterém by zasahoval do práva ostatních členů Společenství, příp. ohrožoval výkon vlastnického práva ostatních členů Společenství, a v případech, kde to stanoví obecně závazné předpisy, provádět úpravy jen se souhlasem všech členů Společenství nebo na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě,

 8. zdržet se ohrožení, změny nebo poškození společných částí nebo ztížení výkonu oprávnění svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svou jednotku a užívat společné části jiným členům Společenství,

 9. počínat si při užívání jím vlastněné jednotky v domě v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocháze­lo k obtěžování ostatních členů Společenství,

 10. před provedením stavebních úprav jednotky nebo společné části domu, která slouží výlučně k užívání člena Společenství předat Společenství k rukám statutárního orgánu originální výtisk projektové do­kumentace a umožnit přístup do jednotky třetím osobám, a to i opakovaně, pokud k tomu byl předem vyzván Společenstvím, za účelem ověření, zda jím prováděné stavební úpravy neohrožují, nepoško­zují nebo nemění společné části,

 11. umožnit třetím osobám přístup do jednotky, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako celku, a to na výzvu Společenství 3 dny předem, nejedná-li se o havarijní či podobný stav, a zdržet se všeho, co by tomuto bránilo,

 12. oznámit Společenství nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potřebnými pro zapsání do seznamu členů a pro potřeby správy domu, tzn. zejména:

 • svoji kontaktní adresu,

 • počet osob, které budou mít v jednotce domácnost,

 • počet osob, které budou v bytě bydlet po dobu činící v souhrnu nejméně 3 měsíce v 1 kalendář-

ním roce,

– jméno a kontaktní adresu osoby, které člen Společenství přenechal jím vlastněnou jednotku v domě do užívání, včetně údajů uvedených v předchozích 2 odrážkách, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl do­zvědět, že je vlastníkem jednotky v domě,

 1. oznamovat Společenství jakoukoli změnu v údajích podle předchozího písmene, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy se změně dozvěděl nebo mohl dozvědět,

 2. oznamovat Společenství všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše příspěvků na správu domu a pozemku závislé též na počtu členů domácnosti, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy, kdy se změně dozvěděl nebo mohl dozvědět,

 3. oznámit svou nepřítomnost v bytě, která má být delší, než 2 měsíce, včetně označení osoby, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do jednotky, bude-li toto nezbytně zapotřebí; nemá-li takovouto osobu člen Společenství po ruce, je touto osobou kterýkoli člen statutárního orgánu Spole­čenství,

 4. při převodu svého vlastnického práva k jednotce v domě doložit nabyvateli potvrzení Společenství, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě, že ta­kové dluhy nejsou; za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce Společenství,

 5. v případě prodlení s peněžitým plněním ve prospěch Společenství přesahujícím 5 kalendářních dnů ode dne jeho splatnosti uhradit Společenství poplatek z prodlení ve výši stanovené jiným právním předpisem nebo nebude-li takovýto poplatek vyplývat z právních předpisů, uhradit Společenství úrok z prodlení ve výši 1 promile z dlužné částky denně, nejméně však 10,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

 1. Na návrh Společenství nebo dotčeného vlastníka jednotky v domě může soud nařídit prodej jednotky

toho člena Společenství, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způ­sobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních členů Společenství.

Čl. 7

Zánik členství ve Společenství

 1. Členství ve Společenství zaniká:

 1. převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky v domě,

 2. úmrtím člena Společenství – fyzické osoby,

 3. zánikem člena Společenství – právnické osoby bez právního nástupnictví,

 4. zánikem jednotky v domě, jejímž vlastníkem je člen Společenství,

 5. dalším způsobem, pokud to stanoví obecně závazný předpis.

 1. Společné členství ve Společenství zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky v domě na výlučné vlastnictví jediného člena Společenství do katastru nemo­vitostí; tuto změnu je povinen člen Společenství neprodleně oznámit statutárnímu orgánu Společenství.

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ

Čl. 8

Společná ustanovení

 1. Orgány Společenství jsou:

 1. shromáždění,

 2. výbor,

 3. jiné orgány, rozhodne-li o tom shromáždění.

 1. Orgány uvedené v odstavci 1. písm. b) c) jsou volené orgány Společenství.

 2. Člen voleného orgánu Společenství může být volen opětovně.

Podmínky členství v orgánech Společenství

 1. Je-li členem voleného orgánu nebo voleným orgánem právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

 2. Způsobilý být členem voleného orgánu Společenství nebo zástupcem právnické osoby jako člena tako­vého orgánu je ten, kdo je:

 1. plně svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání,

 2. způsobilý právně jednat v rozsahu právního jednání, k němuž byl zvolen,

 3. členem Společenství.

Výkon funkce orgánu Společenství

 1. Dobrá víra členů orgánů Společenství se přičítá Společenství.

 2. Kdo přijme funkci voleného orgánu nebo člena voleného orgánu, zavazuje se, že bude tuto funkci vyko­návat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu a nevyvodil z toho pro sebe důsledky.

 3. Člen voleného orgánu Společenství vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen voleného orgánu zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

 4. Nenahradil-li člen voleného orgánu škodu, kterou způsobil Společenství při výkonu své funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli Společenství za dluh Společenství v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se nemůže věřitel plnění na Společenství domoci.

 5. Funkční období členů volených orgánů Společenství je 5 let, počíná dnem zvolení do funkce, není-li vo­lícím orgánem rozhodnuto jinak.

 6. Odpovědnost člena orgánu Společenství za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při vý­konu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

 7. Kolektivní orgán Společenství volí, příp. i odvolává ze svých členů svého předsedu, který svolává a řídí zasedání tohoto orgánu a jedná jeho jménem navenek, příp. svého místopředsedu, který zastupuje před­sedu v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdněnosti.

Zánik členství v orgánu Společenství

 1. Členství ve voleném orgánu Společenství končí:

 1. končí uplynutím funkčního období,

 2. zvolením nových členů orgánu Společenství, a to ke dni, ke kterému byli noví členové orgánu Spole­čenství do svých funkcí zvoleni,

 3. odstoupením z funkce,

 4. odvoláním z funkce volícím orgánem,

 5. zánikem členství ve Společenství nebo

 6. smrtí.

 1. Pokud nastalo více okolností, za kterých zaniká členství ve voleném orgánu Společenství, členství zani­ká podle té okolnosti, která nastala nejdříve.

 2. Chce-li člen voleného orgánu Společenství ze své funkce odstoupit, učiní tak prohlášením došlým Spo­lečenství. Jeho funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.

 3. Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nej- bližšího zasedání shromáždění.

Rozhodování orgánů Společenství

 1. Je-li orgán Společenství kolektivní, rozhoduje o záležitostech, které jsou v jeho působnosti ve sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny hlasů svých členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů, není-li obecně závazným předpisem nebo těmito stanovami stanoveno jinak.

 2. Zasedání orgánu Společenství se svolává pozvánkou, která se vyvěsí na vývěsce v budově Společenství ve lhůtě nejméně patnáct dní před konáním tohoto zasedání. Z pozvánky musí být patrné místo, čas a pořad zasedání. Zasedání orgánu Společenství může být svoláno v kratším termínu, pokud s tím souhlasí všichni členové tohoto orgánu.

 3. Svolavatel připravuje též podklady pro zasedání orgánu Společenství.

 4. V pozvánce svolavatel uvede, kde se mohou členové orgánu Společenství seznámit s podklady k nejdůležitějším bodům pořadu zasedání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny.

 5. Kdo zasedání orgánu Společenství svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.

 6. Zasedání orgánu Společenství vede jeho svolavatel, nebo jím pověřená osoba.

 7. Osoba pověřená vedením zasedání voleného orgánu vede zasedání tak, jak byl jeho pořad na pozvánce ohlášen, ledaže se volený orgán usnese na předčasném ukončení zasedání.

 8. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání orgánu Společenství při jeho ohlášení, lze rozhod­nout jen za účasti a se souhlasem všech členů tohoto orgánu.

 9. Při hlasování má každý člen orgánu Společenství jeden hlas, není-li obecně závazným předpisem nebo těmito stanovami stanoveno jinak.

 10. Orgány Společenství hlasují veřejně.

 11. Orgán Společenství se může usnést, že bude o určité věci hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě současně stanoví postup pro tajné hlasování.

 12. Na usnesení orgánu Společenství, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které nemá orgán Společenství působnost rozhodnout.

Zápis ze zasedání orgánu Společenství

 1. Osoba pověřená orgánem Společenství k vyhotovení zápisu z jeho zasedání tento zápis vyhotoví nej­později do 30 dnů ode dne konání zasedání. Není-li to možné, vyhotoví tento zápis osoba, která zasedání předsedala.

 2. Zápis ze zasedání orgánu Společenství musí obsahovat nejméně údaje o místě, datu a pořadu zasedání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Přílohou zápisu je seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na zasedání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou ti členové orgánu, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro při­jetí usnesení. Na žádost člena orgánu, který hlasoval proti přijatému usnesení, se v zápise uvede také důvod jeho nesouhlasu.

 3. Zápis ze zasedání orgánu Společenství podepisuje ten, kdo zasedání orgánu vedl a alespoň jeden další člen orgánu Společenství. Zápisy ze zasedání orgánu Společenství, včetně písemných podkladů k tomuto zasedání jsou uchovávány u předsedy orgánu, v případě shromáždění u předsedy výboru. Kaž­dý člen orgánu Společenství má právo na vydání kopie zápisu ze zasedání tohoto orgánu.

Čl. 9

Shromáždění

 1. Nejvyšším orgánem Společenství je shromáždění, které tvoří všichni členové Společenství.

 2. Každý vlastník jednotky v domě má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných čás­tech domu. Je-li však vlastníkem jednotky v domě Společenství, k jeho hlasu se nepřihlíží.

 3. Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek v domě, kteří mají většinu všech hlasů.

 4. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek v domě, ledaže ty­to stanovy, nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

 5. Shromáždění se schází nejméně jednou za rok.

 6. Shromáždění svolává statutární orgán Společenství z vlastního podnětu nebo z podnětu členů Společen­ství disponujících více, než čtvrtinou všech hlasů, nejméně však dvou z nich; tito členové Společenství jsou oprávněni sami svolat shromáždění na náklady Společenství, pokud toto neučiní statutární orgán do třiceti dnů od doručení žádosti o svolání.

 7. Je-li shromáždění svoláno z podnětu členů Společenství disponujících více, než čtvrtinou všech hlasů, nejméně však dvou z nich, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem těchto členů Společenství.

 8. Člen Společenství je oprávněn udělit jinému členu Společenství plnou moc k účasti, k jednání a k hlasování na shromáždění Společenství.

Čl. 10

Působnost shromáždění

 1. Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o:

 1. změně stanov,

 2. změně prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám v domě,

 3. volba a odvolávání členů volených orgánů Společenství a rozhodování o výši jejich odměn,

 4. schválení roční účetní závěrky Společenství, včetně vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření Společenství a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků členů Společenství na sprá­vu domu a pozemku pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,

 5. schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jed­notky (vlastníky jednotek v domě),

 6. členství Společenství v právnické osobě v působící v oblasti bydlení,

 7. změně účelu užívání domu nebo jednotky v domě,

 8. změně podlahové plochy jednotky v domě,

 9. úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek v domě,

 10. změně podílu na společných částech domu,

 11. změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky v domě,

 12. určení, nebo změně osoby správce, tj. osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a po­zemku, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy s ní v ujednání o ceně (její konkrétní výši, nebo její konstrukci) nebo o rozsahu činnosti,

 13. opravě, stavební úpravě, modernizaci nebo rekonstrukci společné části domu nebo pozemku, převy- šují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem a nejedná-li se o běžnou opravu či údržbu, anebo řešení havarijního stavu,

 14. udělování předchozího souhlasu:

 • k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,

 • k nabytí, zcizení nebo zatížení jiných práv a majetkových hodnot a movitých věcí, jejichž pořizo­vací hodnota převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, jinak částku 50.000,- Kč v jednotlivém případě, nebo k jinému nakládání s nimi,

 • k uzavření smlouvy o úvěru Společenství, včetně schválení výše a podmínek úvěru,

 • k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce v domě, pokud dotčený vlastník jednot­ky v domě v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasí,

 1. dalších záležitostech Společenství, pokud tak stanoví obecně závazný předpis anebo si je shromáždě­ní k rozhodnutí vyhradí.

 1. Rozhodne-li shromáždění o zřízení jiných orgánů ve smyslu odst. 1. písm. c) tohoto čl. stanov, nelze jim založit působnost vyhrazenou shromáždění nebo statutárnímu orgánu.

Čl. 11

Rozhodování mimo zasedání

 1. Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby členové Společenství rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.

 2. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny údaje o lhůtě, ve které se má člen Společenství vyjádřit. Není-li tato lhůta určena, činí patnáct dní, která počíná běžet od dojití návrhu.

 3. K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření „souhlasím/nesouhlasím“ člena Společenství s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahu­jící plné znění návrhu rozhodnutí.

 4. Statutární orgán oznámí členům Společenství v písemné formě výsledek hlasování a pokud bylo usne­sení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady Společenství ten, kdo usnesení navrhl.

 5. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů Společenství, ledaže obecně závazný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.

 6. Mění-li se však všem členům Společenství velikost podílu na společných částech domu, nebo mění-li se poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak, než v důsledku změny podílu na společných částech domu, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Čl. 12

Výbor

 1. Za Společenství jedná jeho statutární orgán, který zajišťuje činnosti správy, nejsou-li obecně závazným právním předpisem nebo těmito stanovami nebo rozhodnutím orgánu Společenství vyhrazeny shromáž­dění nebo jinému orgánu Společenství.

 2. Výkonným a statutárním orgánem Společenství je výbor.

 3. Výbor má 3 členy.

 4. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním.

 5. Výbor řídí a organizuje běžnou činnost Společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku a s předmětem činnosti Společenství s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným právním předpisem nebo těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti shromáždění, nebo které shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

 6. Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění.

 7. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou, nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru.

 8. Předseda výboru organizuje, svolává a řídí činnost výboru.

 9. Výbor jako výkonný orgán Společenství zejména:

 1. zajišťuje záležitosti Společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností Společenství podle obecně závazných předpisů a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění, zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

 2. rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti Společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,

 3. odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,

 4. připravuje podklady pro zasedání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření Společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech Společenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku,

 5. předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění pro­jednat,

 6. zajišťuje řádné vedení písemností Společenství,

 7. sděluje jednotlivým členů Společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spo­jené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby,

 8. zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,

 9. zajišťuje včasné plnění závazků Společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek Společenství,

 10. zajišťuje včasné vymáhání plnění závazků třetích osob vůči Společenství.

 1. Výbor jako statutární orgán Společenství zejména:

 1. v souladu s obecně závaznými předpisy, s těmito stanovami a s usneseními shromáždění činí právní jednání jménem Společenství navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy,

 2. zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči doda­vatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vznik­lé škody,

 3. vymáhá nároky z porušení povinností druhé smluvní strany,

 4. jménem Společenství uplatňuje a vymáhá plnění povinností uložených členům Společenství,

 5. plní povinnosti podle obecně závazných předpisů ve vztahu k veřejným seznamům.

 1. Některé z výše uvedených činností může zajišťovat a odpovídat za ně správce na základě specifikace v uzavřené smlouvě podle čl. 5 těchto stanov.

Čl. 13

Jednání dalších osob za Společenství

 1. Shromáždění může rozhodnout, že určité činnosti bude pro Společenství vykonávat zaměstnanec (za­městnanci) Společenství na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o pro­vedení práce.

 2. Pracovní zařazení a vymezení právních jednání, které je zaměstnanec oprávněn činit za Společenství v rámci pracovněprávního vztahu podle odst. 1. tohoto článku stanov, musí být schváleno shromáždě­ním.

 3. Působnost podle odst. 1. a 2. tohoto článku stanov nebo její část může shromáždění svým usnesením svěřit statutárnímu orgánu Společenství.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ
Čl. 14

Správa domu a pozemku a další činnosti

 1. Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky v domě a je v zájmu všech členů Společenství nebo je účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí, a vztahuje se i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému členu Společenství.

 2. Správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem členům Společenství.

 3. Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je Společenství.

Čl. 15

Činnosti týkající se správy domu a pozemku

 1. Správou domu a pozemku se rozumí zejména zajišťování činností, které vyplývají pro Společenství z právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu.

 2. Při plnění úkolů podle obecně závazných předpisů a těchto stanov zajišťuje Společenství dále zejména tyto činnosti spojené se správou domu a pozemku:

Činnosti týkající se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického

 1. provoz, údržba, opravy, stavební úpravy, modernizace či rekonstrukce a jiné změny domu a společ­ných částí domu, včetně změn vedoucích ke změně v účelu jejich užívání; týká se to také všech tech­nických zařízení domu, jako společných částí, dále společných částí vyhrazených k výlučnému uží­vání vlastníku jednotky v domě, pokud podle prohlášení nebo stanov Společenství nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v domě v rámci správy této společné části na vlastní náklady,

 2. revize, prohlídky, kontroly, údržba, opravy, modernizace či rekonstrukce a jiné změny technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií, (elektrické energie, tepla, včetně radiátorů, teplé vody, pitné vody, vzduchotechniky, odvodu odpad­ních vod) a telekomunikačních zařízení (zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení), a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu,

 3. údržba pozemku a údržba přístupových cest na pozemku, jsou-li tyto ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě a je-li toto jejich spoluvlastnictví spojeno s vlastnictvím jednotek v domě,

 4. uplatnění práva vstupu do bytu v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle ji­ných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.

Činnosti týkající se správy domu a pozemku z hlediska správních činností

 1. zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu sku­tečnému provedení podle jiných právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů,

 2. stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek v domě jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, stanovení záloh na úhrady cen služeb zajišťovaných Spole­čenstvím a jejich vyúčtování na jednotlivé členy Společenství a vypořádání,

 3. vedení evidence plateb členů Společenství, které jsou podle písmene b) tohoto odstavce vybírány,

 4. vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich úhradami, včetně vyúčtování,

 5. stanovení způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy Společenství, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu,

 6. zřízení účtu u banky,

 7. vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s majetkem a fi­nančními prostředky Společenství, vedení seznamu členů Společenství,

 8. včasné uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají ze stanov Společenství a z usnesení shromáždění přija­tých v souladu s jinými právními předpisy a se stanovami Společenství,

 9. činnosti spojené s provozováním společných částí domu a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání s tím souvisejících smluv,

 10. výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek.

Plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti Společenství dle zvláštních právních předpisů

3. Neplní-li vlastník jednotky povinnost udržovat byt tak, jak to vyžaduje nezávadný stav domu, a přímo hrozí nebezpečí, že dojde k poškození jiného bytu, je statutární orgán Společenství povinen činit opatření ke zjednání nápravy i v případě, že nejde o ohrožení nezávadného stavu domu jako celku. Právo vlastníka jednotky činit opatření k nápravě tím není dotčeno.

4. Pro účely správy domu a pozemku je statutární orgán Společenství oprávněn sjednávat smlouvy týkající se zejména:

 1. zajištění činností spojených se správou domu a pozemku, a jednotek v domě, které jsou ve spolu­vlastnictví všech členů Společenství (administrativní a operativně technické činnosti, vedení přísluš­né technické, provozní a ekonomické dokumentace),

 2. zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí a spojených s užíváním jednotek, ne- jde-li o služby, jejichž dodávky si vlastníci jednotek zajišťují u dodavatele přímo,

 3. pojištění domu, pozemku a orgánů Společenství,

 4. nájmu společných částí domu a

 5. zajištění provozu vybraných technických zařízení spojených s užíváním společných částí domu a s užíváním jednotek, ke kterým nemá Společenství oprávnění je provozovat, jako jsou domovní kotel­ny, výměníkové (předávací) stanice, dieselagregáty a podobná vyhrazená technická zařízení.

5. Statutární orgán Společenství dohlíží na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povin­ností druhé smluvní strany.

Čl. 16

Některé další činnosti Společenství při správě domu a pozemku

 1. V působnosti statutárního orgánu Společenství je rozhodování o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky 20.000,– Kč, dále rozho­dování o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu 10.000,– Kč; to neplatí, pokud shromáždění rozhodne jinak.

 2. V působnosti statutárního orgánu Společenství je rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společ­ných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 3.000,– Kč v průměru na každou jednotku v domě; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společ­ných částech, pokud se jedná o zařízení s platnou dobou funkčnosti, nebo pokud shromáždění rozhodne jinak.

 3. K nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí ve vlastnictví Společenství nebo k jinému nakládání s nimi může shromáždění dát předchozí souhlas jen v případě, jde-li o nabytí nemovité věci pro účely správy domu a pozemku; rozhodování v této záležitosti statutárnímu orgánu Společenství nepřísluší.

 4. Ke sjednání úvěru a k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce domě, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, je oprávněno shromáždění dát souhlas jen pro účely správy domu a pozemku, především pro opravy, úpravy společných částí domu nebo změny stavby, jejichž realizace byla schválena usnesením shromáždění.

Čl. 17

Zajišťování správy domu a dalších činností na základě smlouvy se správcem

 1. Společenství je oprávněno uzavřít se třetí osobou (dále jen „správce“) smlouvu o zajišťování některých činností správy domu a pozemku při dodržení podmínek stanovených pro tento postup obecně závaz­nými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními shromáždění.

 2. Smlouva se správcem obsahuje zejména:

 1. vymezení činností, které bude vykonávat správce,

 2. práva a povinnosti správce a Společenství,

 3. cenu za správu, příp. její konstrukci,

 4. podmínky pro ukončení smluvního vztahu jak ze strany správce, tak ze strany Společenství (odstou­pením, výpovědí apod…),

 5. další náležitosti stanovené shromážděním.

Uzavřením smlouvy se správcem podle předchozích odstavců nemůže být dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánu Společenství plynoucí z obecně závazných předpisů a z těchto stanov.

ČÁST PÁTÁ

PRAVIDLA PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ

Čl. 18

Pravidla pro správu domu a pozemku

 1. Společenství právně jedná v mezích svého účelu s vlastníky jednotek v domě i s třetími osobami.

 2. K právnímu jednání, kterým Společenství zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.

Čl. 19

Společné části domu

 1. Společné jsou alespoň ty části domu, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek v domě

společně.

 1. Mezi společné části domu, jako části podstatné pro zachování domu, včetně jeho hlavních konstrukcí a

jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky v domě, a zařízení sloužící i

jinému vlastníkovi jednotky v domě k užívání jednotky v domě, náležejí zejména:

 1. vodorovné a svislé nosné konstrukce, včetně základů domu, obvodové stěny domu

 2. střecha, včetně výplní vstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů ven­kovních či vnitřních,

 3. vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu,

 4. komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby od­povědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,

 5. zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),

 6. balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a te­ras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka pří­slušné jednotky,

 7. domovní kotelny, místnosti výměníkových (předávacích) stanic, včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou-li ve vlastnictví jiné osoby,

 8. výtahy ve společných částech, včetně evakuačních a požárních výtahů, autovýtahů a autoplošin, vněj­ší požární schodiště,

 9. půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu,

 10. bazény, dále prostory, v nichž jsou umístěna parkovací místa, pokud nejsou zahrnuty v jednotce.

 11. společné prostory, sklepy a další prostory určené pro společné užívání.

 1. Společnými jsou vždy:

 1. pozemek, na němž byl dům zřízen nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek v domě zakládá právo mít na pozemku dům, stavební části podstatné pro zachování domu, včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky v domě, a zařízení slou­žící i jinému vlastníku jednotky v domě k užívání bytu. To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky v domě k výlučnému užívání,

 2. obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce,

 3. všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjim­kou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dře­věné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a

 4. konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách.

 1. Podlahy jsou společnými částmi domu, vyjma podlahových krytin v bytě a všeho, co je spojeno s polo­žením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou kročejovou pro­tihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny a nezasahuje do společných částí domu.

 2. Společnými částmi domu jsou dále

 1. přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpad­ních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (za­řízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,

 2. rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,

 3. rozvody plynu až k uzávěru pro byt,

 4. rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vo­dovodních baterií,

 5. jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily (termostatické hlavice nejsou společnými částmi) jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části,

 6. protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,

 7. veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla pořízena jako společná; to se ne­týká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky; obdobně to platí pro veškeré druhy ven­tilací,

 8. systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu,

 9. rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí domu, vjezdové závory, brány, vrata a jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.

 1. Vymezení společných částí domu podle předchozích odstavců neplatí, je-li v rozporu s prohlášením vlastníka uloženým na katastru nemovitostí a jeho schválenými změnami.

Čl. 20

Podstatné změny společných částí domu

Společenství dále zajišťuje v souladu se zněním platného právního předpisu změny stavby (nástavby, pří­stavby, rekonstrukce a modernizace) a změny v užívání stavby.

Čl. 21

Pravidla pro užívání společných částí domu a pozemku

 1. Člen Společenství je povinen dodržovat shromážděním vlastníků schválený domovní řád, který zahrnuje podrobnosti způsobu užívání společných částí domu a pozemku a společných prostor v domě, a požární pokyny.

 2. Statutární orgán Společenství zajišťuje kontrolu využití společných částí v porovnání s jejich původním určením.

ČÁST ŠESTÁ

HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ
Čl. 22

Hospodaření Společenství při správě domu a pozemku a způsob nakládání s jeho majetkem

1. Společenství hospodaří s finančními prostředky:

 1. poskytovanými členy Společenství na úhradu

 • příspěvků na správu domu a pozemku a

 • za služby spojené s užíváním jednotek,

 1. získanými v rámci činnosti Společenství.

 1. Není-li určeno jinak, přispívá člen Společenství na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných části jen některému členu Společenství k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky v domě spravovat tuto část na vlastní náklad.

 2. Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účet­nictví a podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

 3. Příjmem Společenství jsou zejména

 1. příspěvky vlastníků jednotek v domě na správu domu a pozemku,

 2. úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu do­mu a pozemku,

 3. úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povin­nosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,

 4. úroky z vkladů na bankovních účtech Společenství,

 5. penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek,

 6. pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek týkající se společ­ných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh a

 7. příjmy plynoucí z nakládání s majetkem Společenství.

 1. Příjmem Společenství nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet Společenství; jde zejména o tyto příjmy

 1. nájemné z pronájmu společných částí domu,

 2. úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčto­vání a

 3. příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby.

 1. Společenství může nabývat majetek (věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory) a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.

Čl. 23

Vymezení některých nákladů vlastní správní činnosti

Podobnými náklady vlastní správní činnosti podle příslušného ustanovení občanského zákoníku se rozumí zejména:

 1. náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů Společenství,

 2. náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo,

 3. náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, například počítač včetně softwa­rového vybavení a jeho odpisy,

 4. náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, například vybavení, kancelářské po­třeby, spotřeba elektřiny, je-li samostatně měřena, poštovné, a

 5. náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku.

Čl. 24

Pravidla pro tvorbu rozpočtu Společenství

 1. Rozpočet Společenství na kalendářní rok, sestavený podle pravidel určených ve stanovách, schvaluje shromáždění nejpozději do konce předcházejícího kalendářního roku, které také schvaluje výsledky jeho plnění v rámci schválení zprávy o hospodaření Společenství.

 2. Návrh rozpočtu předkládá statutární orgán Společenství.

 3. Rozpočet Společenství zahrnuje dvě části:

a) hospodaření s dlouhodobou zálohou na opravy domu s těmito údaji:

 • zůstatek k 1. lednu,

 • tvorba z pravidelných i mimořádných příspěvků členů Společenství na správu domu a pozemku,

 • čerpání na jmenovitě uvedené opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí domu,

 • údržba, opravy, revize a prohlídky společných částí domu,

 • bankovní poplatky,

 • úroky z vkladů na bankovních účtech Společenství a jiné finanční výnosy,

 • chod kanceláře Společenství, včetně jejího vybavení a kancelářských potřeb,

 • zůstatek k 31. prosinci;

b) hospodaření s ostatními výnosy Společenství určenými ke krytí nákladů nehrazených z dlouhodobé zálohy podle písm. a), zejména:

 • pojištění domu a pozemku,

 • odměny členů orgánů Společenství, včetně povinného pojistného na veřejnoprávní pojištění,

 • odměna osoby zajišťující některé činnosti správy domu a pozemku a vedení účetnictví Společen­ství,

 • rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby, včetně provedení odečtů z měřidel spotřeby vody a zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo a dalších energií,

 • výnosy ve formě příspěvků členů Společenství na správu domu a pozemku vyjma části příspěvků určených do dlouhodobé zálohy podle písm. a).

Čl. 25

Úhrada nákladů spojených se správou domu a pozemku a úhrada za služby

 1. Příspěvky na správu domu a pozemku, zálohy na služby, popřípadě další platby podle zvláštního práv­ního předpisu platí členové Společenství v částkách a v termínech stanovených k tomu příslušným orgá­nem Společenství na účet Společenství.

 2. Vyúčtování záloh na úhradu za služby provádí statutární orgán Společenství jedenkrát za zúčtovací ob­dobí, kterým je kalendářní rok, nejpozději do 4 měsíců po jeho skončení, v souladu se stanoveným způsobem rozúčtování.

 3. Finanční vyrovnání provedou Společenství a jeho člen ve lhůtě do 3 měsíců ode dne doručení vyúčtování členu Společenství, pokud budou uplatněny reklamace, které Společenství uzná, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejpozději do osmi kalendářních měsíců po skončení zúčtovacího obdo­bí.

 4. Zprávu o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku předkládá statutární orgán Společenství ke schválení shromáždění spolu se zprávou o hospodaření Společenství a s návrhem na schválení roční závěrky. Nevyčerpaný zůstatek těchto finančních prostředků se převádí do následujícího roku.

Čl. 26

Nebytový prostor

Co je uvedeno v těchto stanovách o bytech, platí také pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo ne­bytových prostorů.

Čl. 27

Závěrečná ustanovení

 1. Dosavadní stanovy Společenství se zrušují ke dni nabytí účinnosti těchto stanov.

 2. Tyto stanovy byly přijaty na shromáždění dne 21.4.2015 a nabývají účinnosti ke dni 10.6.2015.

V Ostravě dne 11.6.2015

 

STANOVY__SVJ__Francouzska_65

 

Napsat komentář