ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ č.3

PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ:

1 Přivítání a zahájení schůze,seznámení s programem schůze

2 Technické informace a výhled do dalšího období

3 Refinancování úvěru

4 Hospodaření domu,finance

5 Diskuse

6 Usnesení a závěr schůze

Průběh schůze:

Předseda SVJ p.Grimm seznámil účastníky schůze s prací,které proběhly za minulé období.Jednalo se hlavně o výměnu starých svítidel na společných chodbách.Byl oficiálně spuštěn kamerový systém,který byl řádně zaevidován na příslušném úřadě.

U mříží do sklepa byl vyměněn zámek tak,že ze sklepa je možno mříž odemknout klíčem od společných prostor a bezpečně odejít.

Byla provedena celková deratizace sklepních prostor.Na žádost nájemníků byla provedena výměna všech kompenzátorů na potrubí pro vytápění.Z důvodu nefunkčního osvětlení na schodech do sklepa,byla provedena výměna svítidel s pohybovým senzorem.Pro zvýšení bezpečnosti byl rozšířen kamerový systém o dvě kamery,jedna ve sklepě před výtahy a druhá na schodišti 1 N.P.

Zajistili jsme výměnu všech hlavních jističů pro byty a výměnu starých vodičů k nim.Z důvodu nefunkčnosti byly vyměněny všechny plynové ventily ve sklepě včetně hlavního plynového ventilu.Byla provedena oprava dlažby u zadního vstupu.Dále byli účastníci informováni o zasklení výplní ve 3 N.P.,které se provedlo již dvakrát a v nynější době jsou skla opět zničené.Bylo doporučeno namontovat v tomto podlaží další kameru.Ve výhledu na další období se plánuje výměna stoupacího vedení elektroinstalace,kompletní rekonstrukce nouzového osvětlení.

Místopředseda p.Šeděnka seznámil účastníky s refinancováním úvěru a přednesl výhody tohoto refinancování.Dále všechny seznámil s provedenou požární kontrolou ze strany SBD Poruba a s výsledkem kontroly.Dále seznámil s jednáním se zástupcem hasičského sboru o problémech požární ochrany.

Hlavním bodem tohoto vystoupení je seznámení s příjmem z pronájmu společných částí domu za rok 2012 a návrhem na rozhodnutí,jak naložit s těmito penězi.Celková výše pro SVJ je 35.751,–Kč , pro SBD Poruba je to částka 6.493,–Kč.

p.Konečná seznámila účastníky se stavem hospodaření SVJ.

1. Přivítání a zahájení schůze,seznámení s programem schůze

Člen výboru p.Konečná přivítala všechny přítomné vlastníky a seznámil je s programem schůze.

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje přednesený program bez výhrad.

Hlasování: pro 34 z celkového počtu 34 přítomných což je 25176 spoluvlastnických podílů.Nikdo s nezdržel hlasování,nikdo nehlasoval proti.

Procento hlasování: 100% z celkového počtu přítomných

2. Výhled drobných úprav v domě:

Předseda p.Grimm přednesl návrh na doplnění kamerového systému o další kameru umístěnou v problematickém místě na schodišti ve 3 N.P.

2.1 Úprava kamerového systému

Usnesení: Shromáždění vlastníků schvaluje přednesený návrh na doplnění kamerového systému o další kameru.

Hlasování: pro hlasovalo 34 z celkového počtu 34 přítomných což je 25176 spoluvlastnických podílů.Proti 0 ,nikdo se hlasování nezdržel.

Procento hlasování: 100% z celkového počtu přítomných

2.2 Příjem z pronájmu nebytových prostor

Usnesení:příjem z pronájmu nebyl odsouhlasen k přeúčtování do dlouhodobé zálohy na opravy domu. Členům SVJ

bude vyplacen na účty,pro členy SBD bude převeden na účet SBD.

Hlasování: pro hlasovalo 10 z celkového počtu 34 přítomných což je 25176 spoluvlastnických podílů.Proti 24,nikdo se hlasování nezdržel.

Procento hlasování: 17,7% z celkového počtu přítomných

3. Diskuse

Byla vznesena připomínka k hluku na dětském hřišti ve večerních hodinách.

Byl podán dotaz k novým parkovištím kolem našeho domu a stání užitkových vozidel na parkovišti.

Řešení připomínek:

4. Závěr

Shromáždění vlastníků vzalo na vědomí všechny body schůze a dohodli se na nutnosti ochrany našeho majetku tak,že nebudou lhostejní k tomu,co se v domě děje,veškeré připomínky,dotazy a požadavky budou řešit pouze přes výbor společenství.Výbor společenství zajistí plnění odsouhlasených bodů.

 UKONČENÍ shromáždění vlastníků

Shromáždění bylo ukončeno ve 19.20 hodin.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *