Zápis ze shromáždění vlastníků – 28.4.2016

Schromáždění vlastníků . . .

Shromáždění zahájeno v 18. 15 hodin

Schromáždění zahájeno v 18:15 hodin

Název společenství (dle výpisu z rejstříku): Společenství vlastníků Francouzská 65

Adresa (město, ulice, č.p. č.or.): Francouzska 6019/65

Počet hlasů (podílů) všech vlastníků: 37272

Počet hlasů vlastníků přítomných při zahájení: 24544 ( tj. 65,85%) počet hostů: 1

Schromáždění bylo usnášenischopné!

Schromáždění řídil: Pavel Grimm

Zapisovatelka: Eva Konečná

Sčítatelka hlasů: Eva Konečná

 

PROGRAM SCHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ:

  1. Přivítání a zahájení schůze, seznámení s programem schůze
  2. Změna programu schůze
  3. Informace k čištění systému vytápění
  4. Seznámení s výsledky hospodáření domu za rok 2015
  5. Technické informace o dění v domě
  6. Informace k deratizaci štěnic a dluhu pana Dudka
  7. Diskuse
  8. Usnesení a závěr schůze

Průběh schůze:

1. Přivítání a zahájení schůze, seznámení s programem schůze

p.Konečná zahájila schůzi přivítáním vlastníků a zástupce firmy FINEX Technology p.Roubíčka

Vlastníkům účastněným na shromáždění vlastníků bylo předáno vyúčtování topné sezony za rok 2015.

Vzhledem k tomu, že p.Roubíček byl pozván, aby objasnil problematiku čistění topného systému od usazenin a abychom jej nezdržovali, byl podán návrh na přesunutí bodu 6 na jednací bod č.3 a bod č.3 je přesunut na bod jednací č.6

Předseda p.Grimm seznámil účastníky s výsledky hospodaření za rok 2015 a s náklady týkající se problematiky deratizace štěnic, dluhu pana XXX za nájem a soudními poplatky. Pán XXX byl vyzván k objasnění této problematiky. Pán XXX prohlásil, že je vše pořádku a o žádném problému nyní neví. A sdělil. že má jen několik štěnic v bytě a že je likviduje sám. Schůzi byl opět přečten seznam dluhů a zároveň byl pán XXX upozorněn, že štěnice nesmí likvidovat jiným způsobem než tím, jak je likviduje odborná firma.

Místopředseda společenství p.Šeděnka podal informace o prováděných opravách na domě a seznámil vlastníky s výhledem prací na rok 2016.

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje změněný program bez výhrad

Hlasování: pro 38 vlastníků což je 24 544 spoluvlastnických podílů, což je 100 % spoluvlastnických podílů, proti 0 spoluvlastnických podílů, zdrželo se 0 spoluvlastnických podílů. Pro z celkovým počtem 4663 spoluvlastnických podílů hlasoval zmocněnec SBD Poruba za 12 nájemníků.

Usnesení:

Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje přednesený návrh na vyčistění topného systému firmou FINEX Technology v letošním roce.

Hlasování:  pro 37 vlastníků což je 24 278 spoluvlastnických podílů,což je 98,92% spoluvlastnických podílů proti 266 spoluvlastnických podílů,zdrželo se 0 spoluvlastnických podílů.Pro z celkovým počtem 4663 spoluvlastnických podílů hlasoval zmocněnec SBD Poruba za 12 nájemníků.

Usnesení:  Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje přednesenou zprávu o hospodaření domu s tím, že částka ve výši xxxxKč bude převedena do zúčtovacího roku 2016.

Hlasování: pro 38 vlastníků což je 24 5442 spoluvlastnických podílů, což je 100 % spoluvlastnických podílů, proti 0 spoluvlastnických podílů, zdrželo se 0 spoluvlastnických podílů. Pro z celkovým počtem 4663 spoluvlastnických podílů hlasoval zmocněnec SBD Poruba za 12 nájemníků.

Usnesení: Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu o technickém stavu domu a plánovaných pracích v roce 2016 bez výhrad.

9. Diskuse:

Všechny dotazy nájemníků a vlastníků byly zodpovězeny ke spokojenosti všech.

10. Závěr:

Shromáždění vlastníků vzalo na vědomí všechny body schůze. Výbor společenství zajistí cenovou nabídku na vyčistění systému vytápění, zajistí termín prací a nájemníkům dá toto na vědomí vyvěšením ve vývěsce.

Další shromáždění vlastníků bude v listopadu 2016, kdy končí volební období výboru s bude nutné si zvolit výbor na další volební období.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *